Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
BW NUTRITION z dnia 1.06.2018

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy BW NUTRITION, dostępny pod adresem internetowym www.bwnutrition.pl prowadzony jest przez BLUE WATER Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Gdyni przy ulicy Plac Kaszubski 7 lok. 11, 81-350 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000179189, posiadającą nadany nr NIP: 5222702432, REGON: 015583234, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 zł.
 2. Kupujący korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 2.

DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały nadane następujące znaczenia:

 1. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający Kupującemu utworzenie Konta;
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu odbioru lub dostawy i płatności;
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania identyfikacji Kupującego w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Kupującego;
 4. Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Kupujący udzielił Sprzedającemu podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca nabycia Towaru dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży.
 7. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 8. Kupujący ? osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 9. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 10. Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego wysyłane Kupującemu drogą elektroniczną;
 11. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego stanowiący integralną część Regulaminu, dostępny w Sklepie Internetowym;
 12. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego, potwierdzająca że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
 13. Produkt ? Towar dostępny w Sklepie Internetowym;
 14. Przedsiębiorca ? osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 15. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 16. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 17. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym www.bwnutrition.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie;
 18. Sprzedający – BLUE WATER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Gdyni przy ulicy Plac Kaszubski 7 lok. 11, 81-350 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000179189, posiadająca nadany nr NIP: 5222702432, REGON: 015583234, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, e-mail info@bwnutrition.pl ;
 19. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 21. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru wyrażona przez Kupujacego za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, określająca Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży oraz formę płatności ceny za Produkt.

§ 3.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupujacego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies.

§ 4.

ZASADY KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z oferty Sklepu Internetowego możliwe jest po rejestracji przez Kupującego Konta.
 2. Rejestracja Konta wymaga od Kupującego zdalnego wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Kupującego, adres poczty elektronicznej (e-mail), jego numer telefonu oraz kod pocztowy Kupującego. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedającego osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu realizacji składanych przez Kupującego Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Kupujący nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest wolna od opłat.
 4. Konto jest przypisane do Kupującego. Kupujący ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 5. Aktywacja Konta następuje na czas nieokreślony. Kupujący może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta bez wskazania przyczyn. Żądanie usunięcia Konta wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym żądanie to zostało doręczone Sprzedającemu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres info@bwnutrition.pl
 6. W ostatnim dniu miesiąca, w którym Kupujący złożył żądanie usunięcia Konta, Konto danego Kupującego przestaje być aktywne i dostępne dla Kupującego, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają unieważnione.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Kupującego, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Kupującego i mają moc wiążącą wobec tego Kupującego.

§5.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 3. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia może być niedostępne dla Kupujących podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego, w razie jego awarii oraz Siły wyższej.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
  1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
  2. wybiera sposób dostawy Towaru z opcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Cena i termin dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, są wskazane przy Produkcie lub na stronie www.bwnutrition.pl
  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru w Sklepie;
  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce dostawy Towaru, danych Kupującego oraz cenę za Produkt oraz formę płatności;
  5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
  6. Zaznacza opcję ?Zamawiam?.
 6. Kupujący w przypadku wskazania opcji Dostawa, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko lub firmę adres e-mail, numer telefonu, adres pod który ma być zrealizowana dostawa, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 7. Kupujący w przypadku wskazania Odbiór w Sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pod który ma być zrealizowana dostawa, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 8. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 9. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną lub telefonicznie: a) poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia w całości albo b) zaproponuje Kupującemu anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 11. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu pocztą elektroniczną swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Kupującego.
 12. Sprzedający potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w podanym przez Kupującego miejscu dostawy Towarów, wysyłając do Kupującego Potwierdzenie Zamówienia.
 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na adres poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia Potwierdzenie Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 15. Kupujący będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia poprzez Konto.
 16. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym lub przelewem online (Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

§ 6.

CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy brutto, tj. zawierają wszelkie podatki należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowitą kwotę świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

§ 7.

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym w sposób dostępny u Sprzedającego.
 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
  1. za pobraniem gotówki przy odbiorze;
  2. przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego;
  3. przelewem online;
  4. kartą płatniczą;
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.
 4. Umowa sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177, poz. 1054 z późn. zm.).
 5. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia lub w terminie jednego (1) miesięca od daty odbioru Towaru Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu.
 7. Kupujący, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym lub online (Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniem Kupującego.

§ 8.

ODBIÓR I ODBIÓR TOWARU

 1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia. 
 2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji ?Odbiór w Sklepie? w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu z magazynu Sklepu zlokalizowanego w Konna 40, 80-174 Otomin, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru.
 3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne dwa (2) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej Potwierdzenie Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. 
 6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).
 7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub zwrotu kosztów.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 9. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer Zamówienia.
 10. Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).
 11. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji ?Dostawa?, w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedawca zleci usługę dostawy podmiotowi trzeciemu. Koszty dostawy podane są na stronie www.bwnutrition.pl. Realizacja dostawy nastąpi po zapłacie przez Kupującego ceny.

§ 9.

ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania Towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres (info@bwnutrition.pl) lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego.
 2. Kupujący niebędący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do siedmiu (7) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie z podpisem Kupującego niebędącego Konsumentem (w przypadku osób prawnych ? osoby uprawnionej do reprezentacji) może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres (info@bwnutrition.pl), lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie ? jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w formie elektronicznej wiadomości e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru.
 4. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. Zwracany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zdanie powyżej nie ma zastosowania do sytuacji, w której Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności ?za pobraniem?, dokonał płatności na konto Sprzedającego za pomocą przekazu pocztowego albo dokonał płatności przy użyciu innej formy przekazu środków pieniężnych, za pośrednictwem firm świadczących takie usługi. Sprzedający dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 10.

REKLAMACJE, GWARANCJA i REKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.
 2. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 3. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego lub gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 4. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. 3, powyżej.
 5. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
 6. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.
 7. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 12. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, stosownie do pkt 9 powyżej, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 13. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.
 15. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 17. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 18. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 20. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również w Koncie Kupującego w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Koncie.
 21. Kupujący składając reklamację z tytułu rękojmi może wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu Internetowego i przesłać go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą.
 22. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym.
 23. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.
 24. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

§ 11.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: ?Ustawa o ochronie danych osobowych?) jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego a wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności.
 4. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 7. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupujacego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Sprzedającego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 9. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 10. Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.
 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.
 12. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego określa Polityka Prywatności.

§ 12.

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedający informuje Kupującego na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Kupujacy niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2018